Så värnar vi om miljön Vår miljöpolicy

Vi ser miljöfrågorna som avgörande för ett långsiktigt fastighetsägande. Vi vill ta ansvar för ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Miljöpolicyn omfattar alla delar i verksamheten, från förvaltning, förvärv och nyproduktion till transporter, administration, personal och boendemiljö.

VÅR MILJÖPOLICY I SAMMANFATTNING

  • Vi ser lagar och förordningar kring miljö som minimikrav, som vi försöker överträffa där vi har möjlighet.
  • Vi ska projektera, bygga och förvalta fastigheter med långsiktiga miljömedvetna mål, där vi väger in alla miljöaspekter.
  • Vi ska använda miljöanpassade, miljödeklarerade återvinningsbara material och dokumenterat goda tekniska lösningar.
  • Vi ska effektivisera energianvändningen i alla våra projekt, och alltid söka energimässigt fördelaktiga lösningar vid projektering, inköp och förvaltning.
  • Vi ska med ständiga förbättringar och våra hyresgäster i centrum bygga, förvalta och utveckla våra fastigheter till ett av de bästa alternativen ur miljösynpunkt.
  • Vi ska skapa en effektiv och kretsloppsanpassad avfallshantering och minska förekomsten av miljöfarliga ämnen och icke förnybara råvaror i våra fastigheter.
  • Internt ska vi fortlöpande utveckla alla medarbetares kunskap och engagemang i miljöfrågor och prioritera miljömärkta varor och tjänster som vi använder så resurseffektivt som möjligt.