Vår miljöpolicy

Vi ser miljöfrågorna som avgörande för ett långsiktigt fastighetsägande. Vi vill ta ansvar för ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer.

Miljöpolicyn omfattar alla delar i verksamheten, från förvaltning, förvärv och nyproduktion till transporter, administration, personal och boendemiljö.

Vår miljöpolicy i sammanfattning

  • Vi ser lagar och förordningar kring miljö som minimikrav, som vi försöker överträffa där vi har möjlighet.
  • Vi ska projektera, bygga och förvalta fastigheter med långsiktiga miljömedvetna mål, där vi väger in alla miljöaspekter.
  • Vi ska använda miljöanpassade, miljödeklarerade återvinningsbara material och dokumenterat goda tekniska lösningar.
  • Vi ska effektivisera energianvändningen i alla våra projekt, och alltid söka energimässigt fördelaktiga lösningar vid projektering, inköp och förvaltning.
  • Vi ska med ständiga förbättringar och våra hyresgäster i centrum bygga, förvalta och utveckla våra fastigheter till ett av de bästa alternativen ur miljösynpunkt.
  • Vi ska skapa en effektiv och kretsloppsanpassad avfallshantering och minska förekomsten av miljöfarliga ämnen och icke förnybara råvaror i våra fastigheter.
  • Internt ska vi fortlöpande utveckla alla medarbetares kunskap och engagemang i miljöfrågor och prioritera miljömärkta varor och tjänster som vi använder så resurseffektivt som möjligt.