Hållbarhetsarbete

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande, därför genomsyrar hållbarhet vår verksamhet och är viktigt för oss. För oss som ägare, förvaltare och utvecklare så är hållbarhets-frågorna centrala. Vi anser att det är det som krävs för att vi ska kunna skapa värden och nå våra långsiktiga mål.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar alla medarbetare och alla delar av vår verksamhet, såväl förvärv, förvaltning, leverantörer och samarbetspartners, som nyproduktion och vid rivning av byggnader, medarbetare, styrelse och utveckling av befintliga fastigheter.

Vi vill bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och tillgodose nuvarande och kommande generationers behov.

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden och i linje med FN:s globala utvecklingsmål:

 • Social hållbarhet
  Vi vill vara med och bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Vi ska vara en engagerad part och samverka med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra medarbetare och ställer motsvarande krav på våra leverantörer.
 • Ekonomisk hållbarhet
  Vi vill säkra en långsiktig ekonomisk tillväxt samtidigt som vi ska ansvara för ekologisk och social hållbarhet. Vi styr vår verksamhet utifrån en god förvaltning. Vår långsiktiga hållbarhetsstrategi ger en naturlig grund för ekonomiskt hållbar tillväxt.
 • Miljömässig hållbarhet
  Vi vill bidra till att framtida generationers möjligheter ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. För oss innebär det att vi ska använda resurser som energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med höga hållbarhetskrav. Vi minimerar vår påverkan på klimatet i hela värdekedjan.

Vi håller med om att det finns vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet negativt påverkar klimatförändringarna. Att överskrida planetära gränser innebär stora risker för vår framtid. För att bidra till den globala agendan ska Anders Bodin Fastigheter därför styra och sätta mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet, Parisavtalet.


Följande av FN:s globala utvecklingsmål är väsentliga för vår verksamhet. Där kan vi framför allt skapa värde och göra skillnad:

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion


Mål 3 – God hälsa och välbefinnande


Vi värnar om våra medarbetare och deras välmående. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, där välbefinnande och gemensamhet skapar en glädje, trygghet och stolthet. Hälsofrämjande aktiviteter uppmuntras och underlättas genom vårt friskvårdserbjudande.

 • Gemensam värdegrund i trygghet och stolthet
 • Medarbetarnöjdhet
 • Friskvårdserbjudande

Mål 7 – Hållbar energi för alla


Det är viktigt att våra fastigheter drivs av hållbar energi. Vi arbetar aktivt för att minska energi- och effektuttaget genom energieffektiviserande åtgärder. Vi genomför åtgärder för att minska energiförbrukning. Vi investerar i och köper förnybar energi som vind och sol samt klimatneutral fjärrvärme samt fjärrkyla. Vi arbetar långsiktigt för att det finns tillgång till laddplatser för elfordon.

 • Energieffektivitet
 • Energi från förnyelsebara energikällor såsom vind- och solenergi
 • Aktiva åtgärder för att minska energiförbrukning
 • Hållbar avfallshantering

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt


Vi värnar om våra arbetstagares rättigheter och säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt för nolltolerans av kränkande särbehandling och för att våra medarbetare ska ges samma möjligheter inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga. Vi samarbetar med leverantörer med lika värderingar som vi och har kännedom om deras hållbarhetsarbete.

 • Långsiktig ekonomisk tillväxt
 • Efterlevnad av lagstiftning
 • Kompetensutveckling
 • Hållbara leverantörer, avseende ingående material, socialt ansvar och arbetsförhållanden
 • God affärsetik, bekämpa mutor och korruption genom bland annat uppförandekod

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen


Målet handlar om göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Vår ambition är att hjälpa våra hyresgäster att leva och verka på ett hållbart sätt. Det ska ske genom exempelvis att bygga hållbart och tillhandahålla utrymmen för återvinning och avfallshantering. Vi ska även ta en aktiv del i stadsutvecklingen och skapa platser där folk vill vara. Vi vill vara en ansvarsfull samhällsmedborgare och stödja initiativ i lokalsamhället där vi bedömer att vi gör störst nytta. Vårt största engagemang sedan flera år är i Stockholms Stadsmission.

 • Kundnöjdhet och kundsäkerhet
 • Hållbar stadsutveckling
 • Lokalt samhällsengagemang

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion


För att minska vår påverkan på klimat, miljö och människors hälsa krävs en omställning till hållbar konsumtion och produktion av varor. Vi vill med vårt arbete säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Fastigheter renoveras varsamt där återvunna material premieras och byggavfall sorteras samt material sparas för möjlighet till återbruk. Vi prioriterar miljömärkta varor och tjänster internt och ska ha kompetens i miljöfrågor.

 • Yt- och energieffektiva bostäder och lokaler
 • Hållbara val och hållbar användning av material internt och vid renoveringar och hyresgästanpassningar samt i nyproduktion
 • Miljömärkta och hållbara varor i verksamheten
 • Byggavfall ska minimeras och sorteras i största möjligaste mån (minst sex fraktioner) samt andelen cirkulära flöden ska öka

Globala målen

Läs gärna mer om FN:s utvecklingsprogram Globala målen www.globalamalen.se.