Hållbarhetspolicy

Anders Bodin Fastigheter ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och tillgodose nuvarande och kommande generationers behov. Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av verksamheten och i linje med globala och nationella mål för hållbarhet för att framtidssäkra verksamheten och de boendemiljöer vi skapar och förvaltar.

Allmänt, syfte och mål

Vår hållbarhetspolicy förklarar vårt förhållningssätt och värderingar inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Policyn utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov.

Hållbarhetspolicyn inbegriper alla delar i verksamheten. Vi efterlever relevanta lagar, regler, förskrifter och tillstånd. Vi har konkreta mål och måluppföljning på ledningens och styrelsens agenda.

Ansvar

Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och alla medarbetare ansvarar för att policyn tillämpas i verksamheten. VD har det yttersta ansvaret att denna policy tillämpas och chefer ansvarar för att alla medarbetare har tagit del av och förstått policyn.

Målgrupp

Hållbarhetspolicyn omfattar våra medarbetare och ledning, leverantörer, samarbetspartner, kunder, hyresgäster samt andra intressenter.

Social hållbarhet

  • Vi erbjuder våra medarbetare en trygg och säker arbetsmiljö för långsiktigt välmående samt har nolltolerans mot kränkande särbehandling.
  • Vår kultur är familjär, inkluderande och genomsyras av respekt och öppenhet, vilket skapar engagemang.
  • Vi ska vara med och bygga ett samhälle som sätter människans grundläggande behov och välbefinnande i centrum.

Ekonomisk hållbarhet och etik

  • Vi styr vår verksamhet utifrån en god förvaltning som skapar finansiell stabilitet och en hållbar ekonomisk tillväxt.
  • Vi verkar för god affärsetik inom företaget och gentemot våra intressenter.

Miljömässig hållbarhet

  • Med långsiktighet i verksamheten hushållar vi med resurser såsom energi och vatten samt strävar efter att använda miljödeklarerade och återvunna material.
  • Vi ska ständigt förbättra, förvalta och utveckla våra fastigheter med de miljömässigt bästa lösningarna.
  • Vi ska skapa en effektiv och kretsloppsanpassad avfallshantering och minska förekomsten av miljöfarliga ämnen och icke förnybara råvaror och produkter i verksamheten. Avfall sorteras samt material sparas för möjlighet till återbruk.
  • Vi ska minimera vår klimatpåverkan, använda energi från förnybara energikällor i fastigheter och i fordon samt efterleva lagar och krav gällande användningen av kemikalier, batterier och elektronik för att minimera våra utsläpp i luft, mark och vatten.
  • Vi utvärderar och reducerar vår miljöpåverkan av verksamheten.

Uppföljning

Vi utbildar fortlöpande våra medarbetare, kravställer gentemot underentreprenörer och leverantörer samt informerar hyresgäster om hållbarhetsaspekter för att säkra efterlevnaden av policyn. Genom förståelse och engagemang agerar vi på ett hållbart sätt.

Stockholm, 20 februari 2024

 

Claes Magnus Åkesson, VD
Anders Bodin Fastigheter AB